عاتکه سادات ترحمی

درباره من

دکتر عاتکه سادات ترحمی
image

استادیار گروه آموزشی شیمی معدنی @ دانشکده شیمی

...

محقق گوگل

(1401/9/6)

استنادات

329

h-index

9

i10-index

7

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1401/9/6)

استنادات

270

مقالات

41

h-index

9

مؤلفین همکار

43

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1385

کارشناسی

دانشگاه شیراز

1386-1388

کارشناسی ارشد

فردوسی مشهد

1388-1392

دکتری

فردوسی مشهد

تجارب

1400

مدیر گروه شیمی

دانشگاه سمنان

1395-1397

استاد مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

1398-1400

استاد مشاور علمی دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

1386-1388

M.Sc. Thesis: Theoretical studies on polyoxometalate compounds

دانشگاه فردوسی مشهد

1388-1392

Ph.D. Thesis: Syntheses, theoretical, spectroscopic and structural studies of new phosphoramidates

دانشگاه فردوسی مشهد

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

مطالعات ساختاری ترکیبات فسفرآمیدی و بررسی انباشتگی مولکولی با استفاده از پراش پرتوی X

بررسی انواع برهمکنش های بین مولکولی با استفاده روش های مختلف از جمله آنالیز سطح هرشفلد

انواع محاسبات شیمی کوانتومی

سنتز و بررسی کاربرد نانومواد

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Synthesis and structural study of five new phosphoric triamides: interplay between classical and non-classical intermolecular interactions
Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials(2021)
9711325003, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
سنتز و مطالعه ی ساختاری دو ترکیب جدید فسفر (V)-اکسیژن متعلق به دو خانواده ی متفاوت فسفر آمیدها و فسفات ها
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2021)
9611325004, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
Coordination versus hydrogen bonds in the structures of different tris(pyridin-2-yl)phosphoric triamide derivatives
RSC ADVANCES(2021)
9611325007, ^عاتکه سادات ترحمی*, 9611325004, Dan G. Dumitrescu, Arie van der Lee
Evaluation of structural, spectroscopic, bonding and electronic properties of some organotin(IV)-phosphoric triamide complexes by using help of DFT, QTAIM and Hirshfeld surface investigations
Computational and Theoretical Chemistry(2021)
9711325011, ^عاتکه سادات ترحمی*
Structural studies on two new phosphoramides with the same [OC 4 H 8 N]P(O) segment by means of single-crystal X-ray diffraction, Hirshfeld surface analysis and 3D energy framework approach
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2021)
9611325004, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
Three new amidophosphoric acid esters with a P(O)[OCH2C(CH3)2CH2O] segment: X-ray diffraction, DFT, AIM and Hirshfeld surface investigations of bi- and tri-furcated (three and four-center) hydrogen bond interactions
Zeitschrift fur Kristallographie-Crystalline Materials(2020)
9611325004, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
Association of Non‐covalent Interactions C−H…X (X=O, F, Cl, π) and Cl…π with Hydrogen Bond Interactions N−H…O in Molecular Assembly of New Phosphoramides: A Combined X‐Ray Crystallography and Topology (AIM and Hirshfeld) Analysis
CHEMISTRYSELECT(2020)
9611325007, ^عاتکه سادات ترحمی*, Anna Kozakiewicz
Evaluation of N–H · · · O hydrogen bond interactions in two new phosphoric triamides with a P(O)[NHCH(CH3)2]2 segment by means of topological (AIM) calculations, Hirshfeld surface analysis and 3D energy framework approach
Zeitschrift fur Kristallographie-Crystalline Materials(2019)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee, Dan G. Dumitrescu
A detailed theoretical and experimental study on the N―H, P═O and C═O stretching frequencies in two new phosphoric triamides and a statistical comparison with analogous structures
POLYHEDRON(2019)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee, Borys Ośmiałowski
Synthesis and crystal structures of new phosphoric triamides: study of intermolecular interactions by semiempirical calculations and Hirshfeld surface analysis
MONATSHEFTE FUR CHEMIE(2018)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
A new six-coordinate organotin(IV) complex of OP[NC5H10]3: A comparison with an analogous five-coordinate complex by means of X-ray crystallography, Hirshfeld surface analysis and DFT calculations
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2018)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie Van Der Lee
Crystal structures, DFT calculations, and Hirshfeld surface analyses of two new copper(II) and nickel(II) Schiff base complexes derived from meso-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2017)
9111325002, ^مهدی بهزاد*, ^عاتکه سادات ترحمی, ^علی عرب
A new Z′ = (2 + 0.5 + 0.5) amidophosphoester structure: Hirshfeld surface analysis of symmetry-independent molecules
Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials(2017)
مجتبی کیخا, مهرداد پورایوبی, ^عاتکه سادات ترحمی, Arie van der Lee*
The first coordination compounds of OP[NC4H8O]3 phosphoric triamide ligand: structural study and Hirshfeld surface analysis of SnIV and MnII complexes
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2017)
مهرداد پورایوبی, ^عاتکه سادات ترحمی*, James A. Golen, Arnold L. Rheingold
Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of new phosphoric triamide [2-F-C6H4C(O)NH]P(O)[NHCH(CH3)2]2
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2017)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arnold L. Rheingold, James A. Golen
Energy frameworks and Hirshfeld surface analysis of supramolecular features in three new phosphoric triamides: tuning the intermolecular interactions via the substituent effect
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2022)
9811325010, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
Experimental and theoretical study of novel amino-functionalized P(V) coordination compounds suggested asinhibitor of MProof SARS-COV-2 by moleculardocking study
Applied Organometallic Chemistry(2022)
9711325016, ^عاتکه سادات ترحمی*, 9711328002, Arie van der Lee
Hirshfeld surface analysis of co-crystal P(O)(NHC6H11)3(C6H11NH3)+(CH3COO)‒ and proton transfer [C6H11NH2CH3]+[4-CH3C6H4S(O)2NP(O)[N(CH3)(C6H11)]2]‒
نوزدهمین کنگره شیمی ایران(2017-02-20)
^عاتکه سادات ترحمی
سنتز و مطالعه‌ی ساختاری ترکیب جدید تیوفسفرآمید به کمک بلورنگاری پراش پرتوی ایکس و ارزیابی توانایی بازدارندگی آن در مقابل ویروس کرونا با روش داکینگ مولکولی
پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری(2022-06-19)
9711328002, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
مطالعه‌ی ساختار بلوری مدل‌های اصلاح شده‌ای از بیس(۲-آمینوپیریدینیوم) سولفات و ۲-متوکسی-۴-نیتروآنیلین
پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا توسعه ملی(2022-06-19)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
سنتز، شناسايي، و بررسي ويژگي هاي الكتروشيميايي و ضد سرطاني كمپلكس هاي باز شيف مشتق شده از 2- آمينو 2- متيل 1- پروپانول و 2- آمينو بنزيل الكل با 2- هيدروكسي 1- نفتالدهيد
عشق هانيه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مطالعات طيفي و ساختاري فسفرآميدهاي جديد و بررسي برهمكنش هاي بين مولكولي ساختارهاي تعيين شده به وسيله ي آناليز سطح هرشفلد
سبقتي مرجان(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مطالعات ساختاري و نظري تركيبات جديد فسفرآميدي و استفاده از آنها به عنوان ليگاندهاي اكسيژن دهنده در تهيه كمپلكس هاي جديد
بزرگوار مرجان سادات(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز تركيبات جديد فسفر آميدي با قطعه O?P?N و تهيه تك بلور هاي مناسب از آنها جهت آناليز پراش پرتوي ايكس و مطالعه ي رفتار كئوردينانسيوني برخي از آنها
نجاريان زاده مبينا(تاریخ دفاع: 1399/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مطالعات بلور نگاري تركيبات جديد فسفرآميدي و بررسي برهم كنش هاي ضعيف بين ملكولي در ساختار هاي تعيين شده به وسيله آناليز سطح هرشفلد
بخشي پور بهاره(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه ليگاند تريس(پيريدين-2-ايل) فسفريك تري آميد و كمپلكس كبالت (II) تهيه شده از آن به وسيله برخي داده هاي تجربي و محاسبات نظري
كريمي حيدر(تاریخ دفاع: 1400/04/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري خواص ساختاري، طيفي و الكتروني برخي كمپلكس هاي آلي قلع (IV)-فسفريك تري آميدي به وسيله ي محاسبات شيمي كوانتومي و مطالعه ي برهمكنش هاي غيركووالانسي ساختارهاي مورد مطالعه به وسيله ي آناليز سطح هرشفلد
فلاح بنه كهل راحله(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي طيفي و ساختاري تركيبات جديد فسفريك تري آميد و استفاده از برخي از آنها به عنوان ليگاندهاي اكسيژن دهنده در تهيه‌ي كمپلكس‌هاي فلزي جديد
غلام نژادبالاگفشه الهام(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي ساختاري تركيبات جديد فسفرآميدي و تيوفسفرآميدي به كمك پراش پرتوي ايكس و بررسي رفتار كئورديناسيوني برخي از اين تركيبات جهت تهيه‌ي كمپلكس‌ها و نانوكمپلكس‌هاي جديد
پيشكو سمانه ، مقطع : دكتري
سنتز و مطالعات ساختاري تركيبات جديد آميدوفسفريك اسيد استر (شامل قطعه‌ي P(O)[N][O]2) و فسفريك تري آميد (شامل قطعه‌ي P(O)[N]3) و و بررسي فعاليت بايو برخي از آنها
حيدري برنجگاني نفيسه(تاریخ دفاع: 1400/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و بررسي ساختاري تركيبات و كمپلكس‌هاي جديد فسفونات با اسكلت (C6H5)P(O)R2 و تيوفسفرآميد با اسكلت P(S)(NR2)3 و مطالعه خواص ضدسرطان و آنتي اكسيدان آن‌ها
البوبالدي زينب ، مقطع : دكتري
سنتز مطالعات طيفي و ساختاري كمپلكس هاي جديد آلي قلع با ليگاندهاي فسفر آميدي و تهيه نانو ذرات دي اكسيد قلع از اين كمپلكس ها جهت خواص فوتوكاتاليستي آن
سنتز، شناسايي، و بررسي ويژگي هاي الكتروشيميايي و ضد سرطاني كمپلكس هاي باز شيف مشتق شده از 2- آمينو 2- متيل 1- پروپانول و 2- آمينو بنزيل الكل با 2- هيدروكسي 1- نفتالدهيد
عشق هانيه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مطالعات طيفي و ساختاري فسفرآميدهاي جديد و بررسي برهمكنش هاي بين مولكولي ساختارهاي تعيين شده به وسيله ي آناليز سطح هرشفلد
سبقتي مرجان(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مطالعات ساختاري و نظري تركيبات جديد فسفرآميدي و استفاده از آنها به عنوان ليگاندهاي اكسيژن دهنده در تهيه كمپلكس هاي جديد
بزرگوار مرجان سادات(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز تركيبات جديد فسفر آميدي با قطعه O?P?N و تهيه تك بلور هاي مناسب از آنها جهت آناليز پراش پرتوي ايكس و مطالعه ي رفتار كئوردينانسيوني برخي از آنها
نجاريان زاده مبينا(تاریخ دفاع: 1399/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مطالعات بلور نگاري تركيبات جديد فسفرآميدي و بررسي برهم كنش هاي ضعيف بين ملكولي در ساختار هاي تعيين شده به وسيله آناليز سطح هرشفلد
بخشي پور بهاره(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه ليگاند تريس(پيريدين-2-ايل) فسفريك تري آميد و كمپلكس كبالت (II) تهيه شده از آن به وسيله برخي داده هاي تجربي و محاسبات نظري
كريمي حيدر(تاریخ دفاع: 1400/04/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري خواص ساختاري، طيفي و الكتروني برخي كمپلكس هاي آلي قلع (IV)-فسفريك تري آميدي به وسيله ي محاسبات شيمي كوانتومي و مطالعه ي برهمكنش هاي غيركووالانسي ساختارهاي مورد مطالعه به وسيله ي آناليز سطح هرشفلد
فلاح بنه كهل راحله(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي طيفي و ساختاري تركيبات جديد فسفريك تري آميد و بررسي برهمكنش هاي بين مولكولي به كمك آناليز سطح هرشفلد
غلام نژادبالاگفشه الهام(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي ساختاري تركيبات جديد فسفرآميدي و تيوفسفرآميدي به كمك پراش پرتوي ايكس و بررسي رفتار كئورديناسيوني برخي از اين تركيبات جهت تهيه‌ي كمپلكس‌ها و نانوكمپلكس‌هاي جديد
پيشكو سمانه ، مقطع : دكتري
سنتز و مطالعات ساختاري تركيبات جديد آميدوفسفريك اسيد استر شامل قطعه‌ي P(O)[N][O]2 و بررسي فعاليت بايو برخي از آنها
حيدري برنجگاني نفيسه(تاریخ دفاع: 1400/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و بررسي ساختاري تركيبات و كمپلكس‌هاي جديد فسفونات با اسكلت (C6H5)P(O)R2 و تيوفسفرآميد با اسكلت P(S)(NR2)3 و مطالعه خواص ضدسرطان و آنتي اكسيدان آن‌ها
البوبالدي زينب ، مقطع : دكتري
سنتز مطالعات طيفي و ساختاري كمپلكس هاي جديد آلي قلع با ليگاندهاي فسفر آميدي و تهيه نانو ذرات دي اكسيد قلع از اين كمپلكس ها جهت خواص فوتوكاتاليستي آن
خرم مائده ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مطالعه ساختاري تركيبات جديد فسفر/تيوفسفرآميدي شامل مشتقات 2 آمينوپيريدين و بررسي اثر بازدارندگي آنها در مقابل -آنزيمهاي اورهآز و كولين استراز با استفاده از روش داكينگ مولكولي
سنتز و مطالعه ساختاري تركيبات جديد فسفر/تيوفسفرآميدي شامل مشتقات -2آمينوپيريدين و بررسي اثربازدارندگي آنها در مقابل ويروس كرونا و آبله ميمون با استفاده از روش داكينگ مولكولي
سنتز، مطالعات طیفی و ساختاری فسفرآمیدهای جدید و استفاده از آنها به عنوان لیگاندهای اکسیژن دهنده در تهیه کمپلکس های جدید(مجری اول)
(2017-07-04)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-روبروی پارک سوکان-دانشگاه سمنان-دانشکده شیمی
tarahhomi.at@semnan.ac.ir
982331532829

فرم تماس