عاتکه سادات ترحمی

درباره من

دکتر عاتکه سادات ترحمی
image

دانشیار گروه آموزشی شیمی معدنی @ دانشکده شیمی

...

محقق گوگل

(1403/1/28)

استنادات

368

h-index

9

i10-index

9

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/1/28)

استنادات

306

مقالات

42

h-index

9

مؤلفین همکار

45

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1385

کارشناسی

دانشگاه شیراز

1386-1388

کارشناسی ارشد

فردوسی مشهد

1388-1392

دکتری

فردوسی مشهد

تجارب

1400

مدیر گروه شیمی

دانشگاه سمنان

1395-1397

استاد مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

1386-1388

M.Sc. Thesis: Theoretical studies on polyoxometalate compounds

دانشگاه فردوسی مشهد

1398-1400

استاد مشاور علمی دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

1388-1392

Ph.D. Thesis: Syntheses, theoretical, spectroscopic and structural studies of new phosphoramidates

دانشگاه فردوسی مشهد

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

بررسی انواع برهمکنش های بین مولکولی با استفاده روش های مختلف از جمله آنالیز سطح هرشفلد

مطالعات ساختاری ترکیبات فسفرآمیدی و بررسی انباشتگی مولکولی با استفاده از پراش پرتوی X

انواع محاسبات شیمی کوانتومی

سنتز و بررسی کاربرد نانومواد

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
The first coordination compounds of OP[NC4H8O]3 phosphoric triamide ligand: structural study and Hirshfeld surface analysis of SnIV and MnII complexes
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2017)
مهرداد پورایوبی, ^عاتکه سادات ترحمی*, James A. Golen, Arnold L. Rheingold
Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of new phosphoric triamide [2-F-C6H4C(O)NH]P(O)[NHCH(CH3)2]2
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2017)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arnold L. Rheingold, James A. Golen
A new Z′ = (2 + 0.5 + 0.5) amidophosphoester structure: Hirshfeld surface analysis of symmetry-independent molecules
Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials(2017)
مجتبی کیخا, مهرداد پورایوبی, ^عاتکه سادات ترحمی, Arie van der Lee*
Crystal structures, DFT calculations, and Hirshfeld surface analyses of two new copper(II) and nickel(II) Schiff base complexes derived from meso-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2017)
9111325002, ^مهدی بهزاد*, ^عاتکه سادات ترحمی, ^علی عرب
A new six-coordinate organotin(IV) complex of OP[NC5H10]3: A comparison with an analogous five-coordinate complex by means of X-ray crystallography, Hirshfeld surface analysis and DFT calculations
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2018)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie Van Der Lee
Synthesis and crystal structures of new phosphoric triamides: study of intermolecular interactions by semiempirical calculations and Hirshfeld surface analysis
MONATSHEFTE FUR CHEMIE(2018)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
A detailed theoretical and experimental study on the N―H, P═O and C═O stretching frequencies in two new phosphoric triamides and a statistical comparison with analogous structures
POLYHEDRON(2019)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee, Borys Ośmiałowski
Evaluation of N–H · · · O hydrogen bond interactions in two new phosphoric triamides with a P(O)[NHCH(CH3)2]2 segment by means of topological (AIM) calculations, Hirshfeld surface analysis and 3D energy framework approach
Zeitschrift fur Kristallographie-Crystalline Materials(2019)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee, Dan G. Dumitrescu
Association of Non‐covalent Interactions C−H…X (X=O, F, Cl, π) and Cl…π with Hydrogen Bond Interactions N−H…O in Molecular Assembly of New Phosphoramides: A Combined X‐Ray Crystallography and Topology (AIM and Hirshfeld) Analysis
CHEMISTRYSELECT(2020)
9611325007, ^عاتکه سادات ترحمی*, Anna Kozakiewicz
Three new amidophosphoric acid esters with a P(O)[OCH2C(CH3)2CH2O] segment: X-ray diffraction, DFT, AIM and Hirshfeld surface investigations of bi- and tri-furcated (three and four-center) hydrogen bond interactions
Zeitschrift fur Kristallographie-Crystalline Materials(2020)
9611325004, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
Structural studies on two new phosphoramides with the same [OC 4 H 8 N]P(O) segment by means of single-crystal X-ray diffraction, Hirshfeld surface analysis and 3D energy framework approach
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2021)
9611325004, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
Evaluation of structural, spectroscopic, bonding and electronic properties of some organotin(IV)-phosphoric triamide complexes by using help of DFT, QTAIM and Hirshfeld surface investigations
Computational and Theoretical Chemistry(2021)
9711325011, ^عاتکه سادات ترحمی*
سنتز و مطالعه ی ساختاری دو ترکیب جدید فسفر (V)-اکسیژن متعلق به دو خانواده ی متفاوت فسفر آمیدها و فسفات ها
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2021)
9611325004, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
Coordination versus hydrogen bonds in the structures of different tris(pyridin-2-yl)phosphoric triamide derivatives
RSC ADVANCES(2021)
9611325007, ^عاتکه سادات ترحمی*, 9611325004, Dan G. Dumitrescu, Arie van der Lee
Synthesis and structural study of five new phosphoric triamides: interplay between classical and non-classical intermolecular interactions
Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials(2021)
9711325003, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
Energy frameworks and Hirshfeld surface analysis of supramolecular features in three new phosphoric triamides: tuning the intermolecular interactions via the substituent effect
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2022)
9811325010, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
Experimental and theoretical study of novel amino-functionalized P(V) coordination compounds suggested asinhibitor of MProof SARS-COV-2 by moleculardocking study
Applied Organometallic Chemistry(2022)
9711325016, ^عاتکه سادات ترحمی*, 9711328002, Arie van der Lee
Structural and Molecular Packing study of Three New Amidophosphoric Acid Esters and Assessment of Their Inhibiting Activity Against SARS-CoV-2by Molecular Docking
CHEMISTRYSELECT(2022)
9811325005, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
Different phosphoric triamide [HN]3-nP(O)[N]n (n = 1, 2) skeletons lead to identical non-covalent interactions assemblies: X-ray crystallography investigation, Hirshfeld surface analysis and molecular docking study against SARS-CoV-2
INORGANICA CHIMICA ACTA(2022)
9711325016, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
Structural, Hirshfeld surface and molecular docking studies of a new organotin(IV)-phosphoric triamide complex and an amidophosphoric acid ester proposed as possible SARS-CoV-2 and Monkeypox inhibitors
Heliyon(2023)
9911325007, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee, Gregory Excoffier
Hirshfeld surface analysis of co-crystal P(O)(NHC6H11)3(C6H11NH3)+(CH3COO)‒ and proton transfer [C6H11NH2CH3]+[4-CH3C6H4S(O)2NP(O)[N(CH3)(C6H11)]2]‒
نوزدهمین کنگره شیمی ایران(2017-02-20)
^عاتکه سادات ترحمی
مطالعه‌ی ساختار بلوری مدل‌های اصلاح شده‌ای از بیس(۲-آمینوپیریدینیوم) سولفات و ۲-متوکسی-۴-نیتروآنیلین
پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا توسعه ملی(2022-06-19)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
سنتز و مطالعه‌ی ساختاری ترکیب جدید تیوفسفرآمید به کمک بلورنگاری پراش پرتوی ایکس و ارزیابی توانایی بازدارندگی آن در مقابل ویروس کرونا با روش داکینگ مولکولی
پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری(2022-06-19)
9711328002, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
سنتز، مطالعات طيفي و ساختاري كمپلكس جديد آلي قلع(IV) با ليگاند فسفرآميدي و بررسي برهمكنش هاي بين مولكولي با استفاده از آناليز سطح هرشفلد
خرم مائده(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مطالعات ساختاري تركيبات جديد آميدوفسفريك اسيد استر شامل قطعه‌ي P(O)[N][O]2 و بررسي فعاليت بايو برخي از آنها
حيدري برنجگاني نفيسه(تاریخ دفاع: 1400/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي طيفي و ساختاري تركيبات جديد فسفريك تري آميد و بررسي برهمكنش هاي بين مولكولي به كمك آناليز سطح هرشفلد
غلام نژادبالاگفشه الهام(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري خواص ساختاري، طيفي و الكتروني برخي كمپلكس هاي آلي قلع (IV)-فسفريك تري آميدي به وسيله ي محاسبات شيمي كوانتومي و مطالعه ي برهمكنش هاي غيركووالانسي ساختارهاي مورد مطالعه به وسيله ي آناليز سطح هرشفلد
فلاح بنه كهل راحله(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه ليگاند تريس(پيريدين-2-ايل) فسفريك تري آميد و كمپلكس كبالت (II) تهيه شده از آن به وسيله برخي داده هاي تجربي و محاسبات نظري
كريمي حيدر(تاریخ دفاع: 1400/04/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مطالعات بلور نگاري تركيبات جديد فسفرآميدي و بررسي برهم كنش هاي ضعيف بين ملكولي در ساختار هاي تعيين شده به وسيله آناليز سطح هرشفلد
بخشي پور بهاره(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز تركيبات جديد فسفر آميدي با قطعه O?P?N و تهيه تك بلور هاي مناسب از آنها جهت آناليز پراش پرتوي ايكس و مطالعه ي رفتار كئوردينانسيوني برخي از آنها
نجاريان زاده مبينا(تاریخ دفاع: 1399/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مطالعات ساختاري و نظري تركيبات جديد فسفرآميدي و استفاده از آنها به عنوان ليگاندهاي اكسيژن دهنده در تهيه كمپلكس هاي جديد
بزرگوار مرجان سادات(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مطالعات طيفي و ساختاري فسفرآميدهاي جديد و بررسي برهمكنش هاي بين مولكولي ساختارهاي تعيين شده به وسيله ي آناليز سطح هرشفلد
سبقتي مرجان(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي، و بررسي ويژگي هاي الكتروشيميايي و ضد سرطاني كمپلكس هاي باز شيف مشتق شده از 2- آمينو 2- متيل 1- پروپانول و 2- آمينو بنزيل الكل با 2- هيدروكسي 1- نفتالدهيد
عشق هانيه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی و اصلاح ساختار بلوری و مورفولوژی گچ آلفا جهت بهبود خواص مکانیکی و کاربرد آن در صنعت"
(2021-09-16 00:00:00)
سنتز، مطالعات طیفی و ساختاری فسفرآمیدهای جدید و استفاده از آنها به عنوان لیگاندهای اکسیژن دهنده در تهیه کمپلکس های جدید(مجری اول)
(2017-07-04)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-روبروی پارک سوکان-دانشگاه سمنان-دانشکده شیمی
tarahhomi.at@semnan.ac.ir
982331532829

فرم تماس