عاتکه سادات ترحمی

درباره من

دکتر عاتکه سادات ترحمی
image

استادیار گروه آموزشی شیمی معدنی @ دانشکده شیمی

...

محقق گوگل

(1399/7/23)

استنادات

228

h-index

8

i10-index

7

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/7/23)

استنادات

192

مقالات

34

h-index

7

مؤلفین همکار

37

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1385

کارشناسی

دانشگاه شیراز

1386-1388

کارشناسی ارشد

فردوسی مشهد

1388-1392

دکتری

فردوسی مشهد

تجارب

1395-1396

استاد مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

1396-1398

استاد مشاور علمی دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

1386-1388

M.Sc. Thesis: Theoretical studies on polyoxometalate compounds

دانشگاه فردوسی مشهد

1388-1392

Ph.D. Thesis: Syntheses, theoretical, spectroscopic and structural studies of new phosphoramidates

دانشگاه فردوسی مشهد

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

مطالعات ساختاری ترکیبات فسفرآمیدی و بررسی انباشتگی مولکولی با استفاده از پراش پرتوی X

بررسی انواع برهمکنش های بین مولکولی با استفاده روش های مختلف از جمله آنالیز سطح هرشفلد

انواع محاسبات شیمی کوانتومی

سنتز و بررسی کاربرد نانومواد

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Three new amidophosphoric acid esters with a P(O)[OCH2C(CH3)2CH2O] segment: X-ray diffraction, DFT, AIM and Hirshfeld surface investigations of bi- and tri-furcated (three and four-center) hydrogen bond interactions
Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials(2020)
9611325004, ^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
Association of Non‐covalent Interactions C−H…X (X=O, F, Cl, π) and Cl…π with Hydrogen Bond Interactions N−H…O in Molecular Assembly of New Phosphoramides: A Combined X‐Ray Crystallography and Topology (AIM and Hirshfeld) Analysis
CHEMISTRYSELECT(2020)
9611325007, ^عاتکه سادات ترحمی*, Anna Kozakiewicz
Evaluation of N–H · · · O hydrogen bond interactions in two new phosphoric triamides with a P(O)[NHCH(CH3)2]2 segment by means of topological (AIM) calculations, Hirshfeld surface analysis and 3D energy framework approach
Zeitschrift fur Kristallographie-Crystalline Materials(2019)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee, Dan G. Dumitrescu
A detailed theoretical and experimental study on the N―H, P═O and C═O stretching frequencies in two new phosphoric triamides and a statistical comparison with analogous structures
POLYHEDRON(2019)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee, Borys Ośmiałowski
Synthesis and crystal structures of new phosphoric triamides: study of intermolecular interactions by semiempirical calculations and Hirshfeld surface analysis
MONATSHEFTE FUR CHEMIE(2018)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie van der Lee
A new six-coordinate organotin(IV) complex of OP[NC5H10]3: A comparison with an analogous five-coordinate complex by means of X-ray crystallography, Hirshfeld surface analysis and DFT calculations
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2018)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arie Van Der Lee
Crystal structures, DFT calculations, and Hirshfeld surface analyses of two new copper(II) and nickel(II) Schiff base complexes derived from meso-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2017)
9111325002, ^مهدی بهزاد*, ^عاتکه سادات ترحمی, ^علی عرب
A new Z′ = (2 + 0.5 + 0.5) amidophosphoester structure: Hirshfeld surface analysis of symmetry-independent molecules
Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials(2017)
مجتبی کیخا, مهرداد پورایوبی, ^عاتکه سادات ترحمی, Arie van der Lee*
The first coordination compounds of OP[NC4H8O]3 phosphoric triamide ligand: structural study and Hirshfeld surface analysis of SnIV and MnII complexes
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY(2017)
مهرداد پورایوبی, ^عاتکه سادات ترحمی*, James A. Golen, Arnold L. Rheingold
Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of new phosphoric triamide [2-F-C6H4C(O)NH]P(O)[NHCH(CH3)2]2
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2017)
^عاتکه سادات ترحمی*, Arnold L. Rheingold, James A. Golen
Hirshfeld surface analysis of co-crystal P(O)(NHC6H11)3(C6H11NH3)+(CH3COO)‒ and proton transfer [C6H11NH2CH3]+[4-CH3C6H4S(O)2NP(O)[N(CH3)(C6H11)]2]‒
نوزدهمین کنگره شیمی ایران(2017-02-20)
^عاتکه سادات ترحمی
سنتز، شناسايي، و بررسي ويژگي هاي الكتروشيميايي و ضد سرطاني كمپلكس هاي باز شيف مشتق شده از 2- آمينو 2- متيل 1- پروپانول و 2- آمينو بنزيل الكل با 2- هيدروكسي 1- نفتالدهيد
عشق هانيه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مطالعات طيفي و ساختاري فسفرآميدهاي جديد و بررسي برهمكنش هاي بين مولكولي ساختارهاي تعيين شده به وسيله ي آناليز سطح هرشفلد
سبقتي مرجان(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مطالعات ساختاري و نظري تركيبات جديد فسفرآميدي و استفاده از آنها به عنوان ليگاندهاي اكسيژن دهنده در تهيه كمپلكس هاي جديد
بزرگوار مرجان سادات(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري خواص ساختاري، طيفي و الكتروني برخي كمپلكس هاي آلي قلع (IV)-فسفريك تري آميدي به وسيله ي محاسبات شيمي كوانتومي و مطالعه ي برهمكنش هاي غيركووالانسي ساختارهاي مورد مطالعه به وسيله ي آناليز سطح هرشفلد
فلاح بنه كهل راحله(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مطالعات طیفی و ساختاری فسفرآمیدهای جدید و استفاده از آنها به عنوان لیگاندهای اکسیژن دهنده در تهیه کمپلکس های جدید
(2017-07-04)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-روبروی پارک سوکان-دانشگاه سمنان-دانشکده شیمی
tarahhomi.at@semnan.ac.ir
982331533199

فرم تماس